Skip to content High contrast mode

Zasady finansowania wyjazdów pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w roku 2019/2020 w ramach programu Erasmus+

1. Źródłem finansowania kosztów wyjazdów pracowników UEP w celach szkoleniowych oraz w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych są:

 środki programu Erasmus+ 2019/2020 (51 870,00 Eur przy 42 wyjazdach),

 środki współpracy z zagranicą (na pokrycie kosztów podróży i ubezpieczenia).

2. Wsparcie finansowe ze środków programu Erasmus+ na koszty pobytu wypłacane będzie zgodnie ze stawkami przewidzianymi dla krajów docelowych (wg podziału na grupy ustalonego przez Komisję Europejską i wg stawek dziennych ustalonych dla Polski przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ – Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (NA – FRSE)). Stawka dzienna to ryczałtowa kwota na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania. Finansowane będą robocze dni pobytu w uczelni zagranicznej (maksymalnie 5 dni), oraz maksymalnie 2 dni przeznaczone na podróż (1 dzień przed rozpoczęciem oraz 1 dzień po zakończeniu działania). Przyznane środki są zaliczką, a ostateczne rozliczenie następuje po powrocie na podstawie potwierdzenia pobytu i realizacji celu wyjazdu, wystawionego przez instytucję przyjmującą.

Wyjazd w ramach programu Erasmus+ powinien odbywać się w trakcie jednego tygodnia roboczego (z wyłączeniem weekendu, świąt). Tylko w wyjątkowych przypadkach, wynikających z warunków określonych przez stronę przyjmującą, rozpatrywana będzie możliwość wyjazdu w innym terminie. 

Wsparcie indywidualne dla pracownika z programu Erasmus+ w podziale na grupy państw przyjmujących:

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania - 180 Eur/dzień  

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy - 160 Eur/dzień

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska -
140 Eur/dzień

3. Uczestnik, który nie złoży po zakończeniu wyjazdu obowiązkowego raportu (on-line EU survey) zostanie zobowiązany przez UEP do pełnego zwrotu otrzymanego stypendium UE. 


4. Obowiązuje Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 października 2018 r., zgodnie z którym „zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu stypendiów otrzymywanych w ramach programu „Erasmus+”, ustanowionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającym „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu (…)”.

5. Minimalny czas pobytu i realizacji celu w instytucji zagranicznej to okres 2 dni (z wyłączeniem czasu podróży, przy zachowaniu 8 godzin wykładów w przypadku STA). 


6. Możliwe jest wydłużenie pobytu w uczelni zagranicznej powyżej 5 dni przy zastosowaniu zasady zerowego dofinansowania z funduszy UE na okres wydłużonego pobytu. W przypadku wyjazdów w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych obowiązuje proporcjonalne zwiększenie liczby godzin wykładów w stosunku do wydłużonego czasu pobytu.

7. Pracownicy UEP mogą realizować wyjazdy w ramach programu Erasmus+ z zerowym dofinansowaniem z funduszy UE po uzyskaniu akceptacji dostarczonej dokumentacji wyjazdowej (wynikającej z wymagań programu oraz procedur uczelnianych) i określeniu innego źródła finansowania całego wyjazdu z podróżą łącznie (z wyłączeniem środków przeznaczonych na współpracę z zagranicą oraz środków na wsparcie działalności naukowo-badawczej). Ze środków współpracy z zagranicą zostanie sfinansowany jedynie koszt ubezpieczenia.

8. W przypadku posiadania przez Uczelnię wolnych środków lub otrzymania dodatkowych funduszy z NA – FRSE możliwe będzie sfinansowanie dodatkowych mobilności. W takim przypadku Dział Współpracy z Zagranicą przeprowadzi dodatkową kwalifikację na wyjazdy w ramach programu Erasmus+. Nie jest możliwe podniesienie stawki stypendium w stosunku do stawek ogłoszonych przez NA – FRSE.

9. Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności będą mogły ubiegać się o dodatkowe środki z budżetu Erasmus+ UEP.

9.1 Formularz wniosku jest dostępny na stronie: http://erasmusplus.org.pl/dokumenty/szkolnictwo-wyzsze/, Akcja 1. Mobilność edukacyjna/2019/Mobilność z krajami programu. Zasady wnioskowania w 2019 r. są opisane w dokumencie Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów pracowników niepełnosprawnych.

9.2 Dodatkowo przyznana kwota dofinansowania (przewyższająca stawki określone w tabeli powyżej) będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych.

9.3 Zasady rozliczania stypendystów niepełnosprawnych są opisane w dokumencie Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych. Wzór dokumentu, który będzie wykorzystany przez Uczelnię do rozliczenia dofinansowania przyznanego osobie niepełnosprawnej dostępny jest w dokumencie Karta rozliczenia dofinansowania wyjazdu pracownika niepełnosprawnego.

9.4 Osoba ubiegająca się o dodatkowe środki z budżetu Erasmus+ UEP z tytułu niepełnosprawności, po uzyskaniu pozytywnej decyzji NA – FRSE, zobowiązana jest również do złożenia zapotrzebowania na zasadach obowiązujących na UEP.

10. UEP zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści zasad dotyczących realizacji wyjazdów w ramach programu Erasmus+. Zmiany te mogą wynikać z nowych ustaleń przekazywanych przez Komisję Europejską i Narodową Agencję Programu Erasmus+ – Fundację Rozwoju Systemu Edukacji a także rozporządzeń stosownych Ministerstw.