Skip to content High contrast mode

DANE OSOBOWE W PROCESIE REKRUTACJI

1. Podanie danych osobowych przez kandydata na studia jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji do programów mobilności. Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny - kandydat nie jestem zobowiązany do ich podania, jednak ich niepodanie uniemożliwia kandydatowi uczestnictwo w procesie rekrutacji.

2. Administratorem danych osobowych jest: 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 
Al. Niepodległości 10 
61-875 Poznań 
tel. +48 61 856 90 00 
NIP: 777-00-05-497 
REGON 00000-1525 

3. Administrator Bezpieczeństwa Informacji/Inspektor Ochrony Danych:  Rolę Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu pełni dr hab. inż. JACEK ŁUCZAK, prof. nadzw. UEP, który począwszy od dnia 25 maja 2018 roku obejmie funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD). 

Dane kontaktowe:  abi@ue.poznan.pl, iod@ue.poznan.pl 

pokój 1715, Collegium Altum tel. +48 602 394 161 

4. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: 

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie dobrowolnej zgody w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do programów mobilności.

W przypadku przyjęcia do programu mobilności, dane kandydata przetwarzane będą dla celów świadczenia usług edukacyjnych na podstawie przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym oraz przepisów wykonawczych. 

W przypadku wyjazdu kandydata w celu uczestnictwa w programie mobilności – dla celów organizacji wyjazdu kandydata i świadczenia usług edukacyjnych przez jednostkę przyjmującą. 


5. Okres przechowywania i kategorie odbiorców danych osobowych:

 Dane osobowe przechowywane będą do zakończenia procesu rekrutacji do programu mobilności, a w przypadku przyjęcia kandydata do programu mobilności – przez okres jego uczestnictwa w programie oraz przez okres niezbędny dla dokonania rozliczenia jego uczestnictwa w programie i okres przechowywania dokumentów wynikający z zasad programu. 

W przypadku przyjęcia do programu mobilności studentów, dane przetwarzane będą dla celów świadczenia usług edukacyjnych przez cały okres świadczenia tych usług oraz przez okres 50 lat dla celów archiwalnych – zgodnie z przepisami § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów.

Dane przetwarzane będą przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego lub przez osoby zatrudnione przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu na podstawie umów cywilno-prawnych – na podstawie udzielonych przez Administratora upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

Dane przetwarzane będą przez podmioty zewnętrzne, świadczące na rzecz Administratora danych osobowych usługi serwisowania systemów informatycznych oraz usługi wprowadzenia do obiegu elektronicznej legitymacji studenckiej – na podstawie udzielonych przez Administratora upoważnień do przetwarzania danych osobowych .

Dla realizacji programów mobilności, dane osobowe będą przetwarzane również przez:

a) w przypadku studentów zagranicznych przyjmowanych w ramach programów mobilności przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu: Straż Graniczną, członków organizacji studenckiej Erasmus Student Network oraz studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, którzy zgłosili swoją chęć udziału w programie Mentor;

b) w przypadku studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu realizujących program mobilności-studia w ramach programu Erasmus+: uczelnie partnerskie, Narodową Agencję Programu Erasmus +, administratorów systemów FRSE (program POWER) i OLS (Online Linguistic Support), studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu;

c) w przypadku studentów i absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu realizujących program mobilności - praktyki w ramach programu Erasmus+ lub realizujących program mobilności - praktyki w ramach umów bilateralnych, jak i innych ofert: uczelnie partnerskie, Narodową Agencję Programu Erasmus +, administratorów systemów FRSE (program POWER) i OLS (Online Linguistic Support), podmioty przyjmujące kandydata na praktykę;

d) w przypadku pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu lub pracowników uczelni partnerskich/ gości z uczelni partnerskich realizujących program mobilności w ramach programu Erasmus+ lub umów bilateralnych, jak i innych ofert: uczelnie partnerskie, Narodową Agencję Programu Erasmus +.

6. Dostęp do danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz usunięcia. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych:

Kandydat ma prawo żądać od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania – w granicach prawem dozwolonych. Kandydat ma także prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, cofnąć zgodę na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Kandydat ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe go dotyczące, które dostarczył administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora.

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie:

W odniesieniu do danych osobowych kandydatów nie będzie następować zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)